Tạm hoãn update theo lịch vì trans Hàn bận
01/07/2022