Tạm hoãn update theo lịch vì trans Hàn bận
05/07/2022