Thông báo: Xóa 'Broken Boy' do vấn đề liên quan đến bản quyền.
19/05/2022

Mature

Trưởng thành, truyện dành cho lứa tuổi 18+. chứ nhiều cảnh bạo lực máu me hoặc hoạt động tình dục